Puja Tri Sandhya

Standard

Puja Tri Sandhya

Oleh: Ni Wayan Mitha Rahayu Dharma

Asana

Pranayama

Kara sodana

Om sodamam suaha

Om ati Sodamam suaha

Om, Om, Om Bhur bvah svah

Tat savitur varenyem

Bargo devasa dimahi

dyoyona praco dayat

Om Narayana evedam sarvam

Yhad butham yasca bahyam

Niskalanko niranjana, Nervikalpu

Nirakyata Suda Deva Eko

Narayana, Nadvitya astikahcit

Om tvam Sivam Tvam maha deva

Isvara paremes svara

Brahma, Visnu, Carudrasca

Purusa parike tirtah

Om Papa ham papa Karmaham

Papat mapapat sambahva

Trahi mampun Dari kakaksa

Sambahya Byantara suci

Om sama svamam maha deva

Sarva prani hitan kara

Mamoca sarva papebya

Palaya sva sada siva

Om Santavya kayika dosa

Santahvya vacika mama

Santahvya Manasa dosa

Tat premadad sama svamam

Om Santi, Santi, Santi, Om

Advertisements

One response »

  1. Pingback: Ni Wayan Mitha Rahayu Darma Bersama SD Plus Widiatmika « Ni Wayan Mitha Rahayu Dharma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s